Luottamus taksipalveluihin palautettava

Luottamus taksipalveluihin palautettava

Taksipalveluiden maine on saanut kolauksen kilpailun avaamisen johdosta. Kuluttajan näkökulmasta taksien luotettavuus on heikentynyt ja hinnoittelun läpinäkyvyyden kanssa on ollut ongelmia. Yksi keskeinen ongelma on taksamittaria vastaavaan ”muuhun laitteeseen tai järjestelmään” kohdistuvien teknisten määräysten puute. Kerromme tässä lyhyesti eri tahojen sääntöja ja ohjeistusta sekä miten tämä vaikuttaa palveluntarjoajien sekä kuluttajien käyttäytymiseen.

 

 

Laki

Ajoneuvolain 27 a §:n 1 momentin 8 kohdan mukaan Liikenne- ja viestintävirasto (Traficom) antaa tekniset määräykset siitä, mikä on taksamittaria vastaava ”muu laite tai järjestelmä".

"Määräyksiä ei ole toistaiseksi annettu,
ja jotkin toimijat ovat tulkinneet,
että "vastaava" laite voi olla mitä vain."

Käytännössä ajoneuvolakia on tulkittu niin, että pelkkä valmistajan ilmoitus vastaavuudesta on katsottu riittäväksi. Tämä tulkinta on johtanut tilanteeseen, jossa muun laitteen/järjestelmän valmistaja tai käyttäjä voi markkinoida laitetta/järjestelmää "taksamittaria vastaavana" ilman, että sille on teknisesti todennettua perustetta.

"Kyseenalaisten mittauslaitteiden käyttö
on lisännyt kuluttajien luottamuspulaa
taksialaa kohtaan"

Tämän voidaan katsoa olevan kuluttajan kannalta harhaanjohtavaa sekä kilpailua vääristävää niiden toimijoiden kannalta, jotka valmistavat tai käyttävät mittauslaitelain mukaisia taksamittareita.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mihin suuntaan?

Uudessa hallitusohjelmassa yhdeksi pääteemaksi on nostettu harmaan talouden estäminen. Jos kaikki taksamittarit olisivat ilmoitetun laitoksen hyväksymiä, saataisiin kitkettyä harmaata taloutta ja tuotua lisää läpinäkyvyyttä hinnoitteluun.

Taksialan verotus ja arvonlisäveron kerääminen
perustuvat nykyisin taksamittareista saatavien
vuororaporttien tietoihin ja niiden perusteella
laadittuihin verovelvollisten ilmoituksiin.

Luotettavien ja vertailukelpoisten tietojen saaminen toimialalta edellyttää sinetöidyt mittauslaitedirektiivin vaatimukset täyttävät mittauslaitteet liitettynä maksupäätteeseen. Käytännössä taksamittari on siis vaaka ja kassapääte, joka toimii myös eräänlaisena tuhoutumattomana muistina (Fiscal Memory).

Lainsäätäjän velvollisuus on varmistaa kuluttajansuoja, oikeudenmukainen ja oikea verotus, tietojen säilyminen sekä estää harmaata taloutta taksipalvelualalla.
 


 

 

Liikennekaari

Suomessa luovuttiin taksiliikenteen ehdottomasta taksamittarivaatimuksesta Liikennekaari-uudistuksen yhteydessä vuonna 2018. Nykyisen ajoneuvolain 25 §:n 2 momentin mukaan hinnan perustuessa matkan tai ajan mittaamiseen taksissa tulee olla hyväksytty ja sinetöity mittauslaitedirektiivin  (2014/32/EU) mukainen taksamittari tai hinnan määrittelyssä on käytettävä muuta laitetta tai järjestelmää. Muulla laitteella tai järjestelmällä tulisi saavuttaa taksamittaria vastaava mittaustiedon luotettavuus sekä tiedon suojauksen taso.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CE

Tällä hetkellä osa "muista laitteista tai järjestelmistä" käyttää CE-merkintää tuotteissa, joille ei ole määritelty selkeitä vaatimuksia. Tämä on harhaanjohtavaa, koska se jättää epäselväksi, minkä vaatimusten mukainen tuotteen väitetään olevan.

Jos muulle laitteelle/järjestelmälle
halutaan CE-merkintä,tulisi
merkinnän perustua lähimpien
vastaavien vaatimusten täyttymiseen.

Tässä tapauksessa kyseessä olisivat mittauslaitedirektiivin mukaiset taksamittarin vaatimukset. Niissä puolestaan vaaditaan, että laitteen vaatimustenmukaisuuden arvioi ilmoitettu laitos (notified body). Jos ilmoitettu laitos ei ole arvioinut tuotetta, ei CE-merkintää pitäisi voida käyttää "muussa laitteessa tai järjestelmässä". Lähin ilmoitettu laitos on Ruotsissa, RISE.

 

 

 

 

 

 

 

Linkkejä:

Semelin hyväksytyt taksamittarit     Lue lisää   
TUKES tietoa CE merkinnästä    Lue lisää  
RISE hyväksytyt taksamittarit    Lue lisää